Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

versification /,vɜ:sifi'kei∫n/  

  • Danh từ
    nghệ thuật làm thơ
    vận luật (trong thơ)