Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    xuân hoá (hạt giống)

    * Các từ tương tự:
    vernalized