Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vernalization /və:nəlai'zeiʃn/  

  • Danh từ
    (nông nghiệp) sự xuân hoá (hạt giống)