Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    khiêm tốn, dè dặt, bẽn lẽn