Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thơ, văn)
  phủ đầy cỏ xanh tươi tốt
  the verdant landscape of sping
  cảnh tượng xanh tươi của mùa xuân

  * Các từ tương tự:
  verdantly