Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

veraciousness /ve'reiʃəsnis/  

  • Danh từ
    tính chân thực
    a man of veraciousness
    một người chân thực
    tính xác thực