Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

veraciously /və'rei∫əsli/  

  • Phó từ
    [một cách] chân thực
    [một cách] đúng sự thật