Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

venomously /'venəməsli/  

  • Phó từ
    [một cách] độc địa, [một cách] nham hiểm