Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vegetable marrow /,vedʒtəbl 'mærəʊ/  

  • (thực vật)
    cây bí; quả bí