Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (quân sự) lính kỵ tiêu; lính canh cưỡi ngựa
    tàu tuần tiễu ((như) vedette boat)

    * Các từ tương tự:
    vedette boat