Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vase /vɑ:z/  /veis; veiz/

  • Danh từ
    bình, lọ (để trang trí, để cắm hoa…)

    * Các từ tương tự:
    vasectomy, Vaseline