Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

variegate /'veərigeit/  

  • Ngoại động từ
    điểm những đốm màu khác nhau, làm cho lẫn màu

    * Các từ tương tự:
    variegated