Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vapidness /'væpidnis/  

  • Danh từ
    tính chất nhạt nhẽo ((như) vapidity)