Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vapidity /və'pidəti/  

  • Danh từ
    sự nhạt nhẽo
    (số nhiều) lời nhận xét nhạt nhẽo