Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vanishing-point /'væni∫iŋpɔint/  

  • Danh từ
    điểm ảo (trong phối cảnh)
    (nghĩa bóng) tinh thần của chúng tôi hầu như đã tan biến mất