Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vanishing-line /'væniʃiɳlain/  

  • Danh từ
    (toán học) tuyến biến mất