Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vanishing cream /'væniʃiɳ'kri:m/  

  • Danh từ
    kem tan, kem nền (để xoa mặt) ((như) foundation cream)