Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vanadium /və'neidiəm/  

  • Danh từ
    (hóa học)
    vanađi