Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vanadate /'vænədeit/  

  • Danh từ
    (hoá học) vanađat