Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  xe hàng, xe tải
  a removal van
  xe tải dọn nhà
  a police van
  xe tù của cảnh sát
  (Anh) toa hàng, toa hành lý
  the van
  (số ít)(cũ)
  đội quân tiên phong

  * Các từ tương tự:
  vanadate, vanadium, vanadous, vandal, vandalic, vandalise, vandalism, vandalistic, vandalization