Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vampirism /'væmpaiərizm/  

  • Danh từ
    sự mê tín ma cà rồng
    sự hút máu ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))