Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người vá víu chắp vá
    (âm nhạc) người đệm nhạc ứng tác