Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    được vá, được sửa chữa lại