Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (Mỹ, cũ, khẩu ngữ, thường dùng ở thức mệnh lệnh)
    chuồn, cút mau