Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

value judgement /'vælju: ,dʒʌdʒmənt/  

  • sự đánh giá theo chủ quan (chứ không dựa vào sự kiện)