Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

valiantly /'væliəntly/  

  • Phó từ
    [một cách] dũng cảm, [một cách] can đảm
    Tom tried valiantly to rescue the drowning man
    Tom đã dũng cảm cố cứu người sắp chết đuối