Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

valet /'vælei/  /'vælit/

 • Danh từ
  người hầu (nam)
  người hầu phòng (ở khách sạn)
  Động từ
  giặt ủi (quần áo cho ai); lau rửa (xe cho ai)
  hầu hạ, phục vụ (ai)

  * Các từ tương tự:
  valet-de-chambre, valet-de-place, valetaille, valeting, valetry, valetudinarian, valetudinarianism, valetudinary