Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vacuum-packed /'vækjʊəmpækt/  

  • Tính từ
    đóng hộp chân không (thực phẩm…)