Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vacuously /'vækjʊəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] trống rỗng; [một cách] ngớ ngẩn