Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vacantly /'veikəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] trống rỗng;[một cách] lơ đãng
    look vacantly into space
    nhìn lơ đãng vào khoảng không