Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vacant possession /veikəntpə'ze∫n/  

  • tài sản hiện để không (lời quảng cáo bán nhà, có ý nói là nhà bán giao sử dụng ngay)