Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

usherette /,ʌ∫ə'ret/  

  • Danh từ
    chị xếp chỗ (trong rạp hát…)