Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thể dục,thể thao) cú đấm móc từ dưới lên với cánh tay gập lại (trong quyền Anh)
    Ngoại động từ
    đánh móc từ dưới lên