Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (cách viết khác upper classes, số nhiều)
    giai cấp thượng lưu