Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • quá khứ phân từ của uphold
    xem uphold