Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  cập nhật, hiện đại hóa
  update a dictionary
  cập nhật một cuốn từ điển
  cung cấp thông tin mới nhất (cho ai)
  tôi đã cung cấp cho ủy ban những thông tin mới nhất về tiến bộ của chúng tôi
  Danh từ
  sự cập nhật hóa
  thông tin mới nhất
  thông tin mới nhất về tình hình chính trị