Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hợp thời, hiện đại
    cập nhật (sổ sách…)

    * Các từ tương tự:
    up-to-dateness