Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unwholesomeness /' n'houls mnis/  

  • Danh từ
    tính không hợp vệ sinh, tính không lành, tính độc
    tính không lành mạnh