Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    chưa lấy vợ; chưa có chồng

    * Các từ tương tự:
    unwedded