Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unwatchful /' n'w t ful/  

  • Tính từ
    không thức, ngủ
    không thận trọng, không cnh giác; không đề phòng

    * Các từ tương tự:
    unwatchfulness