Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không thận trọng, bất cẩn, khinh suất
  ổ gà có thể gây chết người cho người đi xe đạp bất cẩn
  Danh từ
  the unwary
  (+ động từ số nhiều)
  những người bất cẩn