Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unvisited /' n'vizitid/  

 • Tính từ
  không ai thăm viếng
  không ai tham quan
  chưa ai ghé đến
  unvisited island
  hòn đo chưa ai ghé đến