Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

untrustworthiness /ʌn´trʌst¸wə:ðinis/  

  • Danh từ
    tính chất không đáng tin cậy