Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

untrueness /' n'tru:nis/  

  • Danh từ
    tính chất không đúng, tính chất sai, tính chất sai sự thật
    tính không chân thành, tính gi dối
    tính không trung thành