Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không trồng trọt, không cày cấy, bỏ hoang