Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

untillable /' n'til bl/  

  • Tính từ
    không trồng trọt được, không cày cấy được