Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đ dỡ ngói ra
    đ bỏ gạch lát đi, đ bỏ đá lát đi (sàn nhà)