Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    dỡ ngói ra
    bỏ gạch lát, bỏ đá lát (sàn nhà)

    * Các từ tương tự:
    untiled