Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsusceptibility /'ʌnssept'biliti/  

  • Danh từ
    tính không nhạy cảm