Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsuccessfulness /' ns k'sesfulnis/  

  • Danh từ
    sự không thành công, sự thất bại